Socialinė atsakomybė

Tvarios veiklos grupės nariai

2022 metais Tvarios veiklos grupė pasipildė naujais nariais. Šiuo metu grupę sudaro 11 įvairių sričių įmonės specialistų iš visos AB "Rokiškio sūris" grupės įmonių.

Tvarios veiklos grupė yra sudaryta taip, kad apimtų visus tris tvarumo lygmenis: aplinkosaugos sritį, socialinę sritį bei valdysenos sritį, ir į ją įeina aplinkosaugos, personalo valdymo, kokybės valdymo, pirkimų skyriaus, energetinio skyriaus, paruošų skyriaus bei rinkodaros skyriaus specialistai.

Grupės nariai rengia susitikimus/diskusijas bent vieną kartą per mėnesį. Susitikimų metu aptariamos įvairios tvarumo iniciatyvos, kurios paskleidžiamos įmonės viduje, siekiant supažindinti darbuotojus su tvarumo temomis ir galimybėmis prisidėti prie šių iniciatyvų.

Šių diskusijų metu grupės nariai iškėlė sau ambicingą siekį, kad tvarumas visos įmonės mastu taptų neatsiejama veiklos dalimi.

Siūlant kandidatus į Grupės valdymo organų narius kandidatams nustatomi reikalavimai nediskriminuoja kandidatų dėl amžiaus, lyties, išsilavinimo ar profesinės patirties. Pagrindinis kriterijus renkant valdymo organų narius yra kandidato kompetencija.

Mūsų požiūris į tvarumą

Tvarus verslas yra toks verslas, kurio vystymasis paremtas ekonominio augimo, socialinės gerovės ir aplinkos klestėjimo pusiausvyra. Įmonei AB „Rokiškio sūris“ siekiant išlaikyti lyderės pozicijas pieno sektoriuje, tenka nemažas iššūkis rasti tinkamą balansą tarp nuolatinės vertės akcininkams kūrimo ir didesnių pastangų ESG srityse telkimo. Įmonės mastu tvarumas vis dar labiau suprantamas kaip gamtosauga, tačiau teigti, kad įmonė visada puoselėjo tiek socialinę gerovę, tiek rūpinimąsi aplinka, kurioje veikia.

Grupės veiklą vykdome pagal valdybos patvirtintą 3 metų strateginį planą, kuriame yra nurodyti Grupės misija, vizija, tikslai ir ilgalaikiai siekiai. Planuojame atnaujinti savo strateginį planą ir jame integruoti tvarumą bei nustatytas reikšmingiausias tvarumo sritis (žr. skyrelį „Reikšmingumo vertinimas“).

Tinkamai iškomunikuojame Grupės pasiekimus visoms suinteresuotosioms šalims. Sieksime, kad visa Grupės veikla vadovautųsi tvarumo principais. Neapsiribosime jau pasiektais rezultatais ir gerosiomis praktikomis, o vis ieškosime naujų būdų, kur ir kaip savo veikloje taikyti tvaresnį požiūrį.

KONSOLIDUOTOJI SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS IR TVARUMO ATASKAITA 2023

Principai ir įsipareigojimai
Grupės strateginės kryptys yra paremtos principais, kuriais vadovaujamės kasdienėje veikloje:
atsižvelgiame į aplinkosaugos, socialinius ir ekonominius veiklos aspektus, kad visapusiškai ir tvariai kurtume vertę, kuri atsispindėtų ir finansiniuose veiklos rezultatuose;
atsižvelgiame į aplinkosaugos, socialinius ir ekonominius veiklos aspektus, kad visapusiškai ir tvariai kurtume vertę, kuri atsispindėtų ir finansiniuose veiklos rezultatuose;
atsižvelgiame į aplinkosaugos, socialinius ir ekonominius veiklos aspektus, kad visapusiškai ir tvariai kurtume vertę, kuri atsispindėtų ir finansiniuose veiklos rezultatuose;