Atgal

Etiškos darbdavystės politika

AB “ROKIŠKIO SŪRIS“ ETIŠKOS DARBDAVYSTĖS POLITIKA

 

 AB “Rokiškio sūris“ yra moderni, aukštos darbo kultūros įmonė, gaminanti aukščiausios kokybės produkciją, atitinkančią tarptautinių ir Lietuvos Respublikos standartų reikalavimus. AB „Rokiškio sūris“ puikiai suvokia savo atsakomybę klientams, darbuotojams, partneriams, aplinkai bei visuomenei, todėl vykdydama verslą, remiasi tarptautiniu mastu pripažįstamomis žmogaus ir darbuotojų teisėmis, kurių pagrindu laiko Tarptautinę žmogaus teisių chartiją ir pagrindinės teisės numatytus principus, nurodytus Tarptautinės darbo organizacijos deklaracijoje dėl pagrindinių principų ir teisių darbe, taiko socialiai atsakingo verslo principus, veikia skaidriai, patikimai ir sąžiningai.

 

Laisvai pasirenkamas darbas

Netoleruojame prievartinio, privalomo ar nesavanoriško darbo. Iš dirbančiųjų nėra reikalaujama palikti darbdaviui „užstatą“ ar asmens dokumentus, ir jie gali nevaržomai nutraukti darbo santykius su savo darbdaviu, apie tai pranešę jam prieš protingą laiką. Netoleruojame ir neprisidedame prie prekybos žmonėmis.

 

Asociacijų laisvė ir teisė į kolektyvines derybas

Gerbiame dirbančiųjų teisę jungtis prie arba suformuoti pačių apsirinktą profesinę sąjungą ir kolektyviai derėtis dėl darbo sąlygų. Įsipareigojame netaikyti jokių priemonių, varžančių šią darbuotojų teisę, bei sudaryti galimybes ir nekliudyti plėtoti paralelinių priemonių nepriklausomoms ir laisvoms asociacijoms ir deryboms.

Nediskriminuojame dirbančiųjų atstovų ir suteikiame jiems galimybę vykdyti jų funkcijas darbovietėje.

 

Sveikata ir sauga

Užtikriname saugia, higienišką ir nepavojingą darbo aplinką nuolat imdamiesi adekvačių veiksmų, siekiant užkirsti kelią sveikatos žalai, susijusiai su tiesioginiu darbuotojo darbu arba galinčiai atsirasti darbo metu, sumažinant atitinkamai darbo aplinkai būdingas pavojaus priežastis. Siekdami sustiprinti saugą ir sveikatą, į šią veiklą įtraukiame ir pačius darbuotojus, mokant saugos ir sveikatos klausimais naujus ir jau dirbančius darbuotojus. Rūpinamės, kad darbuotojų darbo ir buitinės patalpos, būtų įrengtos ir prižiūrimos pagal galiojančius įstatymus ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus, bei tenkintų pagrindinius darbuotojų poreikius. Rūpinamės ne tik fizine sveikata, bet ir vieni kitų psichologine gerove.

 

Vaikų darbas

Netoleruojame vaikų išnaudojimo, todėl darbuotojų vaikai priimami dirbti vadovaujantis teisės aktų numatytais reikalavimais asmens įdarbinimo amžiui. Darbuotojų vaikai priimami, siekiant suteikti galimybę supažindinti su bendrove ir susieti savo ateitį su pieno pramone, jiems išreiškus norą dirbti, gavus raštišką tėvų sutikimą, bei įvykdžius visus reikalavimus numatytus LR teisės aktuose.

 

Darbo užmokestis ir išmokos

Darbuotojams, nustatytu laiku, mokamas sutartas darbo užmokestis, kuris yra ne mažesnis nei Vyriausybės nustatytas minimalus atlyginimas ir (arba) ne mažesnis nei pragyvenimo minimumo atlyginimas. Neatliekame jokių darbo užmokesčio išskaitų nenumatytų LR teisės aktuose.

 

Darbo laikas

Užtikriname, kad darbuotojų dirbtas laikas atitinka LR teisės aktų nuostatas ir privalomus standartus, susijusius su darbo valandomis bei viršvalandžiais, pertraukomis, poilsio valandomis, atostogomis, įskaitant motinystės ir tėvystės atostogas.

 

Diskriminacija

Netoleruojame diskriminacijos įdarbinimo, darbo užmokesčio, mokymosi, karjeros, darbo santykių klausimais. Asmeninio tobulėjimo ir karjeros galimybės vienodai užtikrinamos visiems darbuotojams.

Netoleruojame diskriminacijos darbuotojų dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar apžiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitais pagrindais.

 

Nuolatinio darbo suteikimas

Visais atvejais sudarant nuolatinio pobūdžio atliekamą darbą suteikiame nuolatinį darbą pagrįstą oficialiais darbo santykiais, kuriuos nustato LR teisės aktų nuostatai ir praktika.

 

Šiurkštus ir nehumaniškas elgesys

Netoleruojame darbuotojų žeminimo, menkinimo, įžeidinėjimo, iš jos/jo negali būti tyčiojamasi, prie jos/jo negali būti priekabiaujama, jis/ji negali būti įkalbinėjamas/a, šantažuojamas/a, manipuliuojamas/a arba kitaip verčiamas/a daryti tai, kas prieštarauja įstatymams, sąžinei ar kitiems principams. Bendrovės darbuotojai gerbiami, jų orumas saugomas.

 

Aplinkos apsauga

Bendrovė nuolat vykdo veiklos bei taršos, atliekų susidarymo prevenciją, skiria tam išteklius, ieško efektyviausių metodų, kaip minimizuoti poveikį aplinkai.

Didelis dėmesys skiriamas gamtinių resursų sunaudojimo mažinimui. Bendrovė vykdo galiojančių teisės aktų ir kitų reglamentų reikalavimus. Nuolat tobulina kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą.

Diegiant naujus gaminius, bendrovė, vadovaujantis įmonėje veikiančios sistemos procedūromis, vertina jų poveikį aplinkai, naudoja medžiagas ir technologinius procesus, darančius mažiausią poveikį aplinkai.

 

Bendrovės vadovybė įsipareigoja laikytis LR teisės aktų, bendrovės lokalinių teisės aktų visose socialinio atsakingumo srityse, periodiškai peržiūrėti šios politikos aktualumą ir adekvatumą, siekiant tobulinti besikeičiančius reikalavimus, bei skirti reikiamus resursus šioms nuostatoms įgyvendinti ir ragina visus bendrovės darbuotojus laikytis socialiai atsakingos politikos.

Šią politiką komunikuosime visiems darbuotojams, bei suinteresuotoms šalims (pagal poreikį) siekiant įsipareigojimų aiškumo ir suprantamumo.

Vadovybė įsipareigoja nuolat stebėti, kaip ši politika yra įgyvendinama kasdienėje veikloje.

Apie nuostatų pažeidimus prašome informuoti atitinkamais informacijos pateikimo kanalais nurodytaisSkundų, pasiūlymų, užklausimų ir pageidavimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarkoje“ BP 10 P002-PS.

 

AB „Rokiškio sūris“ direktorius

Dalius Trumpa

2018-02-23