Atgal

Verslo politika

AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ VERSLO ETIKOS POLITIKA

Tikslas

 AB “Rokiškio sūris“ yra moderni, aukštos darbo kultūros įmonė, gaminanti aukščiausios kokybės produkciją, atitinkančią tarptautinių ir Lietuvos Respublikos standartų reikalavimus. AB „Rokiškio sūris“ puikiai suvokia savo atsakomybę klientams, darbuotojams, partneriams, aplinkai bei visuomenei, todėl vykdydama verslą, remiasi tarptautiniu mastu pripažįstamomis žmogaus ir darbuotojų teisėmis, taiko socialiai atsakingo verslo principus, veikia skaidriai, patikimai ir sąžiningai.

Šios politikos tikslas – pateikti nurodymus dėl kovos su korupcija ir kyšininkavimu, bei apibrėžti bendrovės bendras nuostatas ir pagrindines gaires.

Apibrėžimai

Korupcija – piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos sau ar kitam asmeniui. Nauda gali būti finansinė ir nefinansinė. Korupcija apima visas korupcinio pobūdžio veikas, apibrėžtas galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Kyšininkavimas – finansinės ar kitokios naudos siūlymas, davimas, leidimas duoti, prašymas, priėmimas ar gavimas, siekiant paskatinti netinkamą funkcijų vykdymą arba piktnaudžiavimą asmens užimama padėtimi. Kyšis nebūtinai turi būti išreikštas pinigine forma.

Verslo sandorius palengvinantys mokėjimai – mokėjimai valstybės pareigūnams, siekiant palengvinti ar paspartinti sandorius.

Politika

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi verslo praktikos atsakingumo, skaidrumo, sąžiningumo ir patikimumo principais.

Atsakingumas. Bendrovė atsakingai vykdo savo veiklą.

Skaidrumas. Bendrovė laikosi Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų, noriai bendradarbiauja su institucijomis ir esant reikalui teikia reikalaujamą informaciją, nurodytą teisės aktuose.

Sąžiningumas. Bendrovėje dirbantys darbuotojai privalo sąžiningai ir skaidriai vykdyti savo funkcijas ir darbą atsižvelgdami į nešališkumo, įmonės interesų prioriteto, teisėtumo ir konfidencialumo principus.

Patikimumas. Bendrovė, siekdama savo partnerių, akcininkų, tiekėjų, klientų bei darbuotojų pasitikėjimo, netoleruoja jokių korupcijos formų.

Įgyvendinimas

Siekiant įgyvendinti šiuos principus ir vertybes bendrovėje:

 • nei vienas darbuotojas negali tiesiogiai ar netiesiogiai siūlyti, priimti, leisti duoti, prašyti ar gauti kyšį; 

 • darbuotojai atsakingi už darbuotojų priėmimą, kvalifikacijos kėlimą, bei paaukštinimą privalo užtikrinti, kad bus atsižvelgta į kompetentingas personalo procedūras;

 • draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai siūlyti, perduoti, leisti duoti, žadėti bet kokias dovanas valstybės pareigūnui, tarnautojui ar kitam suinteresuotam asmeniui, kurios gali leisti daryti prielaidą, kad tokiu būdu siekiama padaryti jiems poveikį ir gauti asmeninės naudos ar naudos verslui;

 • draudžiamas piktnaudžiavimas savo tarnybine padėtimi, kuri suprantama kaip numatytų pareiginiais nuostatais suteiktų teisių, pareigų ar įgaliojimų panaudojimas priešingai pareigybės interesams, veiklos principams, turiniui. Draudžiamas suteiktų įgaliojimų viršijimas.

  Siekdama įgyvendinti šią politiką, santykiuose su verslo partneriais tiekėjais, bei pirkėjais bendrovė siekia įrodyti savo partnerystės patikimumą ir netoleruoja jokių korupcijos apraiškų, bendrovės vadovybė viešai išreiškia tvirtą palaikymą kovai su korupcija. Draudžiamas kyšininkavimas ar kitokių piniginių išmokų siūlymas ar ėmimas. Antikorupcinės nuostatos yra taikomos visiems bendrovės darbuotojams, atstovams, tarpininkams, tiekėjams, subrangovams. Tiekėjų pasirinkimo procesas negali būti grindžiamas dovanomis ar teikiamais asmeniniais prioritetais. Tiekėjas turi būti grindžiamas dokumentuotu procesu, patvirtinančiu konkretaus tiekėjo pasirinkimą. Pirkimai ir pardavimai vykdomi vadovaujantis teisės aktais, maksimaliai skaidriai ir teisingai. Iškilus būtinumui atskiri atvejai tiriami, siekiant išvengti rizikos, kylančios dėl kyšininkavimo ir korupcijos, susijusios su trečiosiomis šalimis.

  Renginiai skirti kurti ir stiprinti santykius su verslo partneriais ir tiekėjais dovanos, veikla organizuojama gera valia, laikantis galiojančių įstatymų, bendrovės lokalinių aktų, bei šia politika.

  Pranešimai apie pažeidimus

  Apie bet kokius Politikos pažeidimus ar įtarimus padaryti pažeidimą turi būti perduodama vadovui pasiteirauti arba konfidencialiai perduodama šiais kanalais:

   

  Svetainė: www.rokiskio.com

  Tel Nr. +370 458 55302

  Bendrovė įsipareigoja neatskleisti asmens pateikusio pranešimą.

  Bendrovė gautus parnešimus nagrinėja pagal įmonėje galiojančią tvarką: „Skundų, problemų, užklausimų ir pageidavimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka“ BP 10 P002-PS

  AB „Rokiškio sūris“ direktorius

  Dalius Trumpa

  2018-02-23