Atgal

AB "Rokiškio sūris" tiekėjų elgesio gairės

 

TVIRTINO:

Direktorius Dalius Trumpa

2022/03/16

 

 

AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ TIEKĖJŲ ELGESIO GAIRĖS

TIKSLAS

 

Nuolat geriname darnaus vystymosi tikslų integraciją į savo strategiją, bendrovės kultūrą ir veiklą. Siekiame, kad ir mūsų tiekėjai laikytųsi taikomų įstatymų bei tarptautiniu mastu pripažintų tvaraus verslo principų.

 

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

 

 • Gerbti žmogaus ir darbuotojo teises. Kurti etišką ir pagarba grįstą atmosferą, puoselėti nuomonės ir saviraiškos laisvę.

 • Netoleruoti diskriminacijos, žeminimo, priekabiavimo ar įžeidinėjimų dėl darbuotojų lyties, amžiaus, tautybės, rasės, negalios, religinių ir politinių įsitikinimų ar kitokių asmeninių savybių.

 • Netoleruoti vaikų ir priverstinio darbo, ar bet kokios kitos prievartos.

 

GYVŪNŲ GEROVĖ IR SVEIKATA

 

Žaliavos (pieno) tiekėjai turi laikytis dabartinių ir galiojančių nacionalinių ir ES   įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų ir skirti itin didelį dėmesį gyvūnų gerovei:

 

APLINKOS APSAUGOS ATSAKOMYBĖ

 

 • Laikytis visų privalomų aplinkosaugos reikalavimų, apibrėžtų galiojančiuose teisės aktuose ir vykdyti atsakingą veiklą.

 • Stengtis mažinti aplinkos taršą ir nuolat tobulinti aplinkos apsaugą.

 • Mažinti poveikį klimatui ir imtis priemonių, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui.

 • Stengtis sumažinti įvairų energijos išteklių, vandens naudojimą, atsakingai žiūrėti į atliekų tvarkymą.

 • Kurti ir platinti aplinkai palankias technologijas.

 

ETIŠKO VERSLO ATSAKOMYBĖ

 

 • Užtikrinti laisvą ir sąžiningą konkurenciją.

 • Netoleruoti kyšininkavimo, korupcijos ar kitos nesąžiningos veiklos.

 • Vengti situacijų, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Apie bet kokius šiame etikos kodekse nurodytus pažeidimus ar įtarimus padaryti pažeidimą turi būti informuojamas įmonės direktorius tiesiogiai arba šiais kanalais: www.rokiskio.com ; Tel Nr. +370 458 55302.

Bendrovė įsipareigoja neatskleisti asmens, pateikusio pranešimą, duomenų.

 

Bendrovė gautus parnešimus nagrinėja pagal įmonėje galiojančią tvarką: „Skundų, problemų, užklausimų ir pageidavimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka“ BP 10 P002-PS.