Atgal

UAB "Rokiškio pienas" atskyrimas

P R A N E Š I M A S
Apie parengtas UAB „Rokiškio pienas“ atskyrimo sąlygas
 
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsnio 2 dalimi ir 65 straipsnio 1 dalimi, pranešame, kad yra vykdomas UAB „Rokiškio pienas“ atskyrimas, įsteigiant naują bendrovę ir šiam bendrovės atskyrimui yra parengtos UAB „Rokiškio pienas“ atskyrimo sąlygos. Atskyrimo sąlygas bendrovės valdyba parengė vadovaudamasi bendrovės 2013 m. vasario 28 d. vienintelio akcininko, turinčio 100 proc. akcijų, sprendimu.
Atskyrimas vykdomas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsnio 1 dalyje numatytu būdu, kai bendrovės, kuri tęsia veiklą, dalis atskiriama ir šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu sukuriama tos pačios teisinės formos nauja bendrovė, o sutinkamai su Akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsnio 2 dalimi, atskyrimui taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatos, reglamentuojančios reorganizavimą padalijimo būdu.
Po atskyrimo toliau tęsiantis veiklą juridinis asmuo – UAB „Rokiškio pienas“, tęsiantis veiklą senu pavadinimu – UAB „Rokiškio pienas“, kurios teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinė Pramonės g.8, LT-28216 Utena, juridinio asmens kodas 300561844, PVM mokėtojo kodas LT100002729017. Dabartinis atskyrime dalyvaujančios UAB „Rokiškio pienas“ įstatinis kapitalas 26 858 700 litų. Visas įstatinis kapitalas pilnai apmokėtas. Naujas veiklą tęsiančios UAB „Rokiškio pienas“ įstatinis kapitalas bus suformuotas atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę - Juridinių asmenų registras, registro tvarkytojas Valstybės įmonės Registrų centras.
Po atskyrimo savo veiklą pradėsiantis naujas juridinis asmuo – UAB „Rokiškio pieno gamyba“, kurios teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinė Pramonės g.8, LT-28216 Utena,  juridinio asmens kodas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus suteiktas juridinių asmenų registre įregistravus atskiriamą bendrovę, PVM mokėtojo kodas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus suteiktas juridinių asmenų registre įregistravus atskiriamą bendrovę; įstatinis kapitalas bus suformuotas atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie atskiriamą bendrovę - Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bendrovė bus įregistruota Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras. Po atskyrimo pasibaigiančių juridinių asmenų nėra.
Atskyrimas bus vykdomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio pienas“ akcininkui priėmus sprendimą dėl atskyrimo, atskyrimo sąlygų patvirtinimo ir kitų susijusių klausimų.
 
Momentas, nuo kurio dalis UAB „Rokiškio pienas“ turto, teisių ir pareigų pereina po atskyrimo perduotai bendrovei – UAB „Rokiškio pieno gamyba“ įregistravimo Juridinių asmenų registre diena, pasirašant šią dieną turto, teisių ir pareigų perdavimo - priėmimo aktus (toliau – Perdavimo – priėmimo aktai).
Momentas, nuo kurio dalis UAB „Rokiškio pienas“ teisių ir pareigų pagal sandorius pereina po atskyrimo sukuriamai bendrovei ir tokie sandoriai įtraukiami į atskiriamos bendrovės buhalterinę apskaitą - atskiriamos UAB „Rokiškio pieno gamyba“ įregistravimo Juridinių asmenų registre ir Perdavimo – priėmimo aktų pasirašymo diena.
Su atskyrimo sąlygomis ir kitais Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje numatytais dokumentais galima susipažinti UAB „Rokiškio pienas“ buveinėje, adresu Pramonės g. 8, Utenoje, kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 15 valandos bei interneto tinklalapyje www.rokiskio.com Apie paruoštas atskyrimo sąlygas bus paskelbta VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje “Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
UAB „Rokiškio pienas“ Atskyrimo sąlygų paskelbimo data 2013 m. kovo mėn. 29 d.
 

Pridedama:

UAB “Rokiškio pienas“ atskyrimo sąlygos
1 priedas – UAB „Rokiškio pienas“ 2013 m. vasario 28 d. akcininko sprendimas.
2 priedas – UAB „Rokiškio pienas“ finansinių ataskaitų rinkinys 2013m. vasario 28d.
3 priedas – Atskyrime dalyvaujančios uždarosios bendrovės įstatų nauja redakcija.
4 priedas – Atskyriamos uždarosios bendrovės įstatai.
5 priedas – Atskyrime dalyvaujančiai uždarajai bendrovei liekantis turtas.
6 priedas  -  Atskiriamai uždarajai bendrovei perduodamas turtas.
7 priedas – Sąrašas sutarčių, pagal kurias įgytos teisės ir pareigos perduodamos Atskiriamai uždarajai bendrovei.
8 priedas – Atskyrimo balansai.

 

2010 finansinė ataskaita ir pranešimas
2011 finansinė ataskaita ir pranešimas
2012 finansinė ataskaita
2012 metinis pranešimas