Atgal

Politika

UAB “ROKIŠKIO PIENO GAMYBA“

UAB „ROKIŠKIO PIENAS“

ETIŠKOS DARBDAVYSTĖS IR DARBO SĄLYGŲ POLITIKA

 

 

UAB „Rokiškio pieno gamyba“ ir UAB „Rokiškio pienas“ vykdydamos verslą, remiasi tarptautiniu mastu pripažįstamomis žmogaus ir darbuotojų teisėmis. Mes stengiamės, kad su visais mūsų darbuotojais būtų elgiamasi sąžiningai ir pagarbiai. Mes tikimės ir sieksime, kad mūsų tiekėjai ir subrangovai bei tolimesnė reikšminga tiekimo grandinė laikytųsi tokių pačių principų. Mes tikime, kad dialogas tarp darbdavio ir darbuotojų gali reikšmingai prisidėti siekiant tvarios sėkmės įmonei, ir jos darbuotojams.

 

VAIKŲ DARBAS

 

Nenaudojame ir neremiame vaikų darbo. Bendrovės neįdarbina jaunesnių nei 16metų darbuotojų. Atsiradus galimybei įdarbinti jaunus darbuotojus, mes užtikriname, jog jie nepateks į aplinkybes, kuriuos yra pavojingos arba nesaugios jų fizinei ir psichinei sveikatai ir vystymuisi.

 

PRIVERSTINIS IR PRIVALOMASIS DARBAS

 

Netaikome jokių priverstinio ar privalomojo darbo formų, įskaitant nelaisvanoriškus darbo santykius ar tam tikras jų sąlygas, užstatus, asmens dokumentų paėmimus, suvaržymus laisvai judėti. Netoleruojame ir neprisidedame prie prekybos žmonėmis.

 

SVEIKATA IR SAUGA

 

Užtikriname saugią ir sveikatai nekenksmingą darbo aplinką sistemingai įvertindami galimus pavojus- atlikdami rizikos veiksnių vertinimus ir imdamiesi nuolatinių priemonių šalinti tuos pavojus sukeliančias priežastis. Siekdami stiprinti darbuotojų saugą ir sveikatą, į šią veiklą įtraukiame ir pačius darbuotojus. Rūpinamės, kad darbuotojų buitinės patalpos, būtų švarios, saugios ir kad tenkintų pagrindinius darbuotojų poreikius

 

ASOCIACIJŲ LAISVĖ IR TEISĖ Į KOLEKTYVINES DERYBAS

 

Gerbiame darbuotojų teisę laisvai jungtis į profesines sąjungas ar kitaip organizuotis, siekiant kolektyviai derėtis dėl darbo sąlygų. Įsipareigojame netaikyti jokių priemonių, varžančių šią darbuotojų teisę.

 

DISKRIMINACIJA

 

Nepraktikuojame ir neremiame diskriminacijos įdarbinimo, atlyginimo, mokymo, karjeros, darbo santykių nutraukimo ar išėjimo į pensiją srityse, nevaržome darbuotojų teisės laikytis principų ar praktikos jokiais aspektais, dėl kurių galėtų atsirasti diskriminacija, netoleruojame jokio grasinančio, priekabiaujančio, išnaudojančio, lytiškai prievartaujančio elgesio tarp darbuotojų.

 

DRAUSMINĖ PRAKTIKA

 

Su visais darbuotojais elgiamės pagarbiai, saugome jų orumą. Netoleruojame jokios fizinės ir psichologinės prievartos, šiurkštumo ir įžeidinėjimo. Visa taikoma drausminė praktika atitinka LR teisės aktų nuostatas ir jos tikslas – stiprinti drausmę, ugdyti jų sąmoningumą o ne bausti už pažeidimus.

 

DARBO LAIKAS

 

Užtikriname, kad darbo laikas atitinka LR teisės aktų nuostatas. Už viršvalandinį, naktinį darbą ir darbą švenčių dienomis apmokame pagal LR teisės aktų reikalavimus.

 

DARBO UŽMOKESTIS

 

Visiems darbuotojams nustatytu periodiškumu mokamas sutartas darbo užmokestis. Darbo užmokestis už įprastą 40 darbo val. darbo savaitę - ne mažesnis negu valstybės nustatytas minimalus atlyginimas ir(arba) ne mažesnis nei pragyvenimo minimumo atlyginimas (periodiškai apskaičiuojamas ir patvirtinamas pagal SAI gaires). Nedaromi jokie LR teisės aktais nenumatyti atskaitymai. Nevengiame vykdyti jokių darbdavio įsipareigojimų darbuotojams pagal LR teisės aktus, susijusius su atlyginimu už darbą ir socialine apsauga.

 

Įsipareigojame laikytis visų SA8000 standarto, LR teisės aktų , kolektyvinės sutarties, vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų visose socialinio atsakingumo srityse, periodiškai peržiūrėti šios politikos aktualumą ir adekvatumą siekiant ją tobulinti pagal besikeičiančius taikytinus reikalavimus.

Šią politiką komunikuosime visiems abiejų įmonių ir su ją susijusiems darbuotojams taip, kad bendrovių įsipareigojimai būtų aiškūs ir suprantami.

Pagal poreikį, šią politiką pateiksime visoms suinteresuotosioms šalims: darbuotojams, profesinei sąjungai, tiekėjams, vietinės nacionalinės valdžios atstovams, pirkėjams.

Vadovybė įsipareigoja nuolatos prižiūrėti, kad ši politika būtų įgyvendinama kasdieninėje abiejų bendrovių veikloje.

Pastebėjus šių nuostatų nesilaikymo atvejus, prašome informuoti vadovybę atitinkamais informacijos pateikimo kanalais – per [SA8000 darbuotojų atstovus, profsąjungą, anoniminę pranešimų  dėžutę, padalinių vadovus, tiesiogiai].

 

 

 

UAB „Rokiškio pienas“  ir UAB „Rokiškio pieno gamyba“ direktorius                                                                          

Dalius Trumpa

2021 02 09