Dividentų politika, mokėjimo tvarka

AB "ROKIŠKIO SŪRIS" DIVIDENTŲ POLITIKA

Bendrosios nuostatos

1.1. Šie AB „Rokiškio sūris“ (toliau – Bendrovė) dividendų politikos nuostatai parengti vadovaujantis Bendrovės akcininkų sutarties nuostatomis, Bendrovės įstatais, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymu bei kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais.

1.2. Šios politikos tikslas:

- užtikrinti kokybišką strateginių projektų įgyvendinimą;

- išlaikyti tvarų Bendrovės tikslų bei siekių įvykdymą;

- visų akcininkų interesų tenkinimas, užtikrinant nuolatinį akcininkų nuosavybės vertės didinimą;

- didinti Bendrovės veiklos skaidrumą.

Dividendų šaltiniai ir dydis

2.1. Dividendas – akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.

2.2. Sprendimą skirti dividendus priima visuotinis akcininkų susirinkimas.

2.3. Bendrovė gali priimti sprendimą skirti dividendus už finansinius metus ar trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį.

2.4. Bendrovės valdyba, siūlydama Visuotiniam akcininkų susirinkimui skirti dividendus vadovausis pasirašyta Akcininkų sutartimi, pagal kurią, dividendams bus skiriama 100% Bendrovės finansinio laikotarpio pelno, atėmus valdybos numatytas Bendrovės lėšas investicijoms (CAPEX), apyvartiniam kapitalui ir (arba) kitiems tikslams.

2.5. Bendrovės valdybai numačius dideles investavimo apimtis ir dėl to pagal 2.4. punkte aprašytas dividendų skyrimo nuostatas Bendrovės finansinio laikotarpio pelno neužtektų dividendams išmokėti, Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į Bendrovės finansinę padėtį bei tendencijas pasaulinėje pieno pramonės rinkoje, stengsis išlaikyti praėjusių finansinių laikotarpių dividendų mokėjimo tęstinumą.  

2.6. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendus, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų, jei (i) Bendrovė turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo; jei  (ii) ataskaitinių finansinių metų paskirstytinojo pelno (nuostolių) suma yra neigiama (gauta nuostolių); jei (iii) Bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už Bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti rezervo sumą.

2.7. Dividendų dydis turi būti išreikštas eurais vienai paprastajai vardinei akcijai, vienos šimtosios euro dalies tikslumu. 

Dividendų mokėjimo tvarka

3.1. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yra Bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Bendrovė turi išmokėti paskirtus dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną arba sprendimo skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpio priėmimo dienos.  

3.2. Dividendus mokėti avansu draudžiama. Bendrovė dividendus išmoka pinigais.

3.3. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dienos pabaigoje (dešimtos darbo dienos po sprendimą priėmusio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje) buvo Bendrovės akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus.

3.4. Jeigu Bendrovės akcijos yra nevisiškai apmokėtos ir jų apmokėjimo terminas nepasibaigęs, akcininko dividendas mažinamas proporcingai neapmokėtos akcijos kainos daliai. Jeigu akcija ne visiškai apmokėta ir apmokėjimo terminas yra pasibaigęs, dividendas nemokamas. Bendrovės įstatuose gali būti nustatyta, kad mažinamas ir apmokėtų akcijų dividendas, jeigu už jas baigta mokėti tais finansiniais metais arba kitu laikotarpiu, už kurį skiriamas dividendas.

3.5. Išmokamų Bendrovės dividendų apmokestinimas, taikomų mokesčių išskaičiavimas ir sumokėjimas vykdomas remiantis Lietuvos respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Baigiamosios nuostatos

4.1. Dividendų politika įsigalioja ją patvirtinus Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.  

4.2. Dividendų politika skelbiama Bendrovės interneto tinklapyje www.rokiskio.com bei AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos informacinėje sistemoje. 

Dividentų mokėjimo tvarka
AB "Rokiškio sūris" dividentų mokėjimo tvarka už 2022 m.

2023 m. balandžio 28 d. įvykęs AB „Rokiškio sūris“ (įmonės kodas 173057512, buveinės adresas Pramonės g.3, Rokiškis) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas už 2022 m. paskyrė 0,15 eurų dividendų vienai akcijai (bendra dividendams skiriama suma už 2022 m. sudaro 5,251 mln. eurų).

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t.y. 2023 m. gegužės 15 d., buvo AB ”Rokiškio sūris” akcininkai.

Nuo 2023 m. gegužės 26 d. dividendai bus mokami tokia tvarka:

 • akcininkams, kurių AB „Rokiškio sūris“ akcijų apskaita yra tvarkoma finansų maklerių įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje;
 • akcininkams, kurių AB „Rokiškio sūris“ akcijų apskaita pagal Bendrovės (emitento) įgaliojimą yra tvarkoma UAB FMĮ „Orion Securities“, dividendų suma atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus bus išmokama Bendrovės kasoje (AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, Rokiškis) arba pagal pateiktą prašymą, dividendai bus pervesti į akcininko nurodytą banko ar kitos finansų institucijos (IBAN) sąskaitą. Prašymus dėl dividendų pervedimo galite pateikti raštu (AB „Rokiškio sūris“ adresu: Pramonės g. 3, LT- 42150 Rokiškis arba el.paštu jankauskiene@rokiskio.com

2023 metais mokami dividendai apmokestinami tokia tvarka:

 • Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą.
 • Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Gražina Jankauskienė, tel. +370 458 55243.

Dalius Trumpa
Direktorius
+370 458 55200

AB "Rokiškio sūris" dividentų mokėjimo tvarka už 2021 m.

2022 m. balandžio 29 d. įvykęs AB „Rokiškio sūris“ (įmonės kodas 173057512, buveinės adresas Pramonės g.3, Rokiškis) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas už 2021 m. nusprendė paskirti 0,10 eurų dividendų vienai akcijai (bendra dividendams skiriama suma už 2021 m. sudaro 3,501 mln. eurų).

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t.y. 2022 m. gegužės 13 d.  bus AB ”Rokiškio sūris” akcininkai.

Nuo 2022 m. gegužės 26 d. dividendai bus mokami tokia tvarka:

 • akcininkams, kurių AB „Rokiškio sūris“ akcijų apskaita yra tvarkoma finansų maklerių įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje;
 • akcininkams, kurių AB „Rokiškio sūris“ akcijų apskaita pagal Bendrovės (emitento) įgaliojimą yra tvarkoma UAB FMĮ „Orion Securities“, dividendų suma atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus bus išmokama Bendrovės kasoje (AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, Rokiškis) arba pagal pateiktą prašymą, dividendai bus pervesti į akcininko nurodytą banko ar kitos finansų institucijos (IBAN) sąskaitą. Prašymus dėl dividendų pervedimo galite pateikti raštu (AB „Rokiškio sūris“ adresu: Pramonės g. 3, LT- 42150 Rokiškis arba el.paštu jankauskiene@rokiskio.com

2022 metais mokami dividendai apmokestinami tokia tvarka:

 • Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą.
 • Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Gražina Jankauskienė, tel. +370 458 55243.

Dalius Trumpa
Direktorius
+370 458 55200

AB "Rokiškio sūris" dividentų mokėjimo tvarka už 2020 m.

2021 m. balandžio 30 d. įvykęs AB „Rokiškio sūris“ (įmonės kodas 173057512, buveinės adresas Pramonės g.3, Rokiškis) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas už 2020 m. nusprendė paskirti 0,10 eurų dividendų vienai akcijai (bendra dividendams skiriama suma už 2020 m. sudaro 3,501 mln. eurų).

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t.y. 2021 m. gegužės 14 d.  bus AB ”Rokiškio sūris” akcininkai.

Nuo 2021 m. gegužės 26 d. dividendai bus mokami tokia tvarka:

 • akcininkams, kurių AB „Rokiškio sūris“ akcijų apskaita yra tvarkoma finansų maklerių įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje;
 • akcininkams, kurių AB „Rokiškio sūris“ akcijų apskaita pagal Bendrovės (emitento) įgaliojimą yra tvarkoma UAB FMĮ „Orion Securities“, dividendų suma atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus bus išmokama Bendrovės kasoje (AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, Rokiškis) arba pagal pateiktą prašymą, dividendai bus pervesti į akcininko nurodytą banko ar kitos finansų institucijos (IBAN) sąskaitą. Prašymus dėl dividendų pervedimo galite pateikti raštu (AB „Rokiškio sūris“ adresu: Pramonės g. 3, LT- 42150 Rokiškis arba el.paštu jankauskiene@rokiskio.com

2021 metais mokami dividendai apmokestinami tokia tvarka:

 • Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą.
 • Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Gražina Jankauskienė, tel. +370 458 55243.

Dalius Trumpa
Direktorius
+370 458 55200